Update : Covid-19

Ab dem 18. Juli huele mir nes Demande un fir Aktivitéiten fir Gruppen bis 12 Kanner. Dëst am Respekt vu den Virsiichtsmoossnamen déi néideg sinn.