Science Summer Splash

Den Science Summer Splash ass den neien Campkonzept vun PInS asbl. Dier fannt ënner folgendem Link méi Informatiounen zu dësem Camp. Science …

Science Camp + 2016

Des Joer war den Science Camp + nes vum 17ten ob den 20ten August zu Leltz. Jugendlecher vun 14 bis 18 kreien …