Science Camp

Den Science Camp gouf all Joer vun PINS A.s.b.l. an Zesummenaarbecht mat dem Natur Musée organiséiert. D’Aktivitéite vum Science Camp hun sech un Jugendlech am Alter tëschent 11 an 14 Joer geriicht. Organiséiert gouf den Science Camp emmer am Summer.

Ziel vun dem Science Camp war et engersäits, déi Jugendlech un Naturwëssenschaften erun ze féieren, anerersäits sollt den Sport awer och nitt ze kuerz kommen. Et war den Organisateuren wichteg, datt déi Jugendlech op eng professionell Aart an Weis un d’Wëssenschaften erugefouert goufen.

Duerch een Encadrement vun Spezialisten aus deenen verschiddenen d’Wëssenschaften, goufen déi Jugendlech op eng professionell Aart an Weis un déi verschidden Thematiken erugefouert.

Aus enger gesonder Mëschung vun wëssenschaftlechen Atelieren an sportlechen Aktivitéiten, goufen all Dag nei Erausfuerderungen gebueden.

Zenter 2018 organiséiert PInS asbl kee Science Camp mei mam Natur Muséee, mee hued sech seint eegent flott Konzept fier en Camp ausgeduercht. Mei Informationen fannt dier demnächst hei um Site.

Science Camp PLUS

Den Science Camp PLUS gouf all Joer vun PINS A.s.b.l. an Zesummenaarbecht mat dem Natur Musée organiséiert. D’Aktivitéite vum Science Camp PLUS hun sech un Jugendlech am Alter tëschent 14 an 18 Joer geriicht. Organiséiert gouf den Science Camp Plus all Joer zu Lutzhausen.

Ziel vun dem Science Camp PLUS war et, déi Jugendlech op eng professionell Aart an Weis un Naturwëssenschaften erun ze féieren. Duerch een Encadrement vun Spezialisten aus deenen verschiddenen Wessenschaftsgebidder, hun déi Jugendlech geléiert wéi een methodesch un Problemer eruntrieden kann, fir déi richteg Léisung ze fannen. Wëssenschaftlech Aktivitéiten waren zum Beispill bauen vun engem Lautsprecher aus engem Plastikseemer, oder een Solarpendel…..

Anerersäits goufen awer och déi sportlech Aktivitéiten grouss geschriwwen wéi beispillsweis schwammen, Kajak fueren….

Fir een gesonden Ausgläich tëschent Kierper an Geescht gouf emmer gesuergt.

Den Science Camp PLUS hued sech also un all déi Jugendlech geriicht, déi op der enger Säit déi sportlech Erausfuerderungen gesiicht hun, op der anerer Säit och déi intellektuell Fähegkeeten ënner Beweis stellen wollten.

Zenter 2018 organiséiert PInS asbl kee Science Camp Plus mei mam Natur Muséee, mee hued sech seint eegent flott Konzept fier en Camp ausgeduercht. Mei Informationen fannt dier demnächst hei um Site.