Update : Covid-19


Ab dem 18. Juli huele mir nes Demande un fir Aktivitéiten fir Gruppen bis 10 Kanner. Dëst am Respekt vu den Virsiichtsmoossnamen déi néideg sinn.

2020 fënnt leider kee Science Summer Splash statt.